Po?eci

1924. godine gospodin Akira Yamada osniva kompaniju Osaka Kinzoku Kogyosho Limited Partnership u Japanu koja, zahvaljuju?i kvalitetu svojih proizvoda, ubrzo po?inje da raste i razvija se neverovatnom brzinom. Tridesetih godina, pod novim imenom Daikin, kompanija se specijalizuje za proizvodnju rashladnih sistema i fri?idera za koje razvija svoj freon. Danas, posle 90 godina, Daikin predstavalja lidera na tr?i?tu sistema za klimatizaciju za industrijsku, komercijalnu i rezidencijalnu primenu.

Daikin zna?i kvalitet

Kvalitet Daikin ure?aja je rezultat pa?nje koju poklanjamo razvoju svih proizvoda, samoj proizvodnji, testiranju i podr?ci nakon prodaje. Od na?eg dolaska u Ostende (Belgija) 1972. godine, transformisali smo i pro?irili svoje proizvodne pogone, uklju?uju?i nove moderne fabrike otvorene u Milanu, Plzenu i Brnu. Zahvalju?i tome, kao i kupovini fabrika Kramlington (Velika Britanija), Guglingen (Nema?ka) i ?ekina (Italija), Daikin je postao najnapredniji proizvo?a? klima ure?aja u Evropi. Pored toga, vodimo se japanskim pravilom ? proizvod ne sme da ima nijednu gre?ku!