Midea grupacija

Od svog osnivanja 1968. godine, Midea je prerasla u veliku korporaciju koja pokriva HVAC sisteme, rasvetu, industrijske komponente, logistiku i nekretnine. Sve to, rezultat je neprekidnog rasta kompanije, a samim tim i rasta prihoda, koji je u 2010. godini iznosio 17,3 milijardi dolara, uklju?uju?i i prihode iz inostranstva od 5,08 milijardi dolara.
Osim toga, Midea je jedino kinesko preduze?e ku?nih elektri?nih aparata, koje se na?lo na listi 500 najcenjenijih brendova u svetu, a isto tako i u svetu finansija.

Jedan od glavnih ciljeva kompanije je da obezbedi kvalitetne proizvode potro?a?ima ?irom sveta, kao i proizvodnju optimalnih koli?ina.

Midea je obezbedila vi?e od 180.000 radnih mesta, kako u Kini, tako i ?irom sveta. Aktivno u?estvuje u kampanjama za za?titu ?ivotne sredine i doprinosi dobrobiti dru?tva. Trudi se da zadovolji potrebe tr?i?ta i nastoji da sa ponudoim bude pristupa?na ?irokom sloju ljudi i obezbedi zadovoljstvo krajnjeg korisnika.

Ciljevi Mide-a u budu?nosti su da postane jedan od najve?ih snabdeva?a ku?nih aparata doma?instava ?irom sveta, stalno te?e?i za savr?enstvom i pru?anjem visoko kvalitetnih proizvoda i usluga svojim klijentima.

Midea internacionalna divizija

Me?unarodna divizija “Midea klima ure?aji” i sektor hla?enja, klju?ni su deo Midea grupe. Ova divizija je sveobuhvatna platforma za izvoz klima ure?aja, ma?ina za pranje ve?a, fri?idera i aplikacija termo pumpi.
Divizija posluje i ima rasprostranjenu prodajnu mre?u u vi?e od 150 zemalja ?irom sveta.
Pridr?ava se osnovnih postulata – bezbednost, kvalitet, cena i efikasnost.
Odr?ava konkurentnost kroz inovativne tehnologije i specijalizovane usluge, ?ine?i kompaniju vode?im snabdeva?em ku?nih aparata na globalnom tr?i?tu.