MSEAAU 09HRFN1 QRD0W BLUE-PINK

Da li ste znali da se 70% hormona rasta kod dece proizvodi no?u, u dubokom snu? Zbog toga je komforan i ?vrst san izuzetno va?an za pravilan razvoj dece. Upotreba klima ure?aja u de?ijoj sobi je oduvek bila predmet posebnog razmatranja, do pojave novog inverterskog modela Midea klima ure?aja, KID STAR, opremljenog funkcijama koje ?tite decu od potencijalno negativnih efekata u radu klima ure?aja.

“Pametno oko” sa infracrvenim senzorom, koje se nalazi na unutra?njoj jedinici, aktivira se pritiskom na taster daljinskog upravlja?a i konstantno skenira prostoriju sa ciljem da izduvavanje vazduha usmeri od dece, kao i da detektuje da li se dete otkrilo tokom spavanja. Ukoliko je dete otkriveno, ure?aj lagano podi?e temperaturu vazduha, smanjuje? brzinu rada ventilatora i pode?ava poziciju krilca tako da ?titi dete od prehlade izazvane hladnim vazduhom iz klima ure?aja. Pametno oko sadr?i i fotosenzitivni senzor koji prepoznaje koli?inu svetla u prostoriji – kada ugasite svetlo u prostoriji, klima ure?aj sam smanjuje zvu?ne signale, smanjuje osvetljenost displeja i brzinu rada ventilatora kako bi se obezbedio maksimalni komfor tokom no?i – nivo buke se smanjuje ?ak do 19,50dB(A). Dobar kvalitet vazduha obezbe?uje se putem 2 filtera – gustog HD filtera (mre?ice) koji zadr?ava pra?inu iz vazduha i hladnog kataliti?kog filtera koji apsorbuje ?estice fromaldehida, amonijaka, organskih materija i hidrogen sulfida i pretvara ih u vodu i ugljen dioksid.

Izuzetno dizajnersko re?enje unutra?nje jedinice ovog klima ure?aja, u pastelno roze i neboplavoj boji, zaobljenog oblika, sa slikom zvezdanog neba i simpati?ne porodice medveda, savr?eno se uklapa u sobe na?ih princeza i prin?eva. Inventivni daljinski upravlja? u obliku medvedi?a, ura?en je po principu kontra tega i mo?e biti pome?an i sa de?ijim igra?kama. Materijali kori??eni za proizvodnju unutra?nje jedinice i daljinskog upravlja?a bezbedni su za okolinu, kao i za decu koji ih koriste ili se sa njima igraju.

Energetskoj efikasnosti ovog klima ure?aja posve?ena je velika pa?nja, te se rezultati rada ogledaju u visokoj energetskoj klasi A++/A++, uz veliki radni opseg: od -25?C do +50?C. Ure?aj ima funkcije:

– registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isklju?uje ure?aj),

– temperaturne kompenzacije (pretpostavlja razliku u temperaturi u udaljenijim delovima prostorije i koriguje rad u skladu sa tim), kao i

– spre?avanje hladnog izduvavanja u re?imu grejanja.

Kid star klima ure?aj je opremljen i WiFi kontrolerom te u svakom trenutku mo?ete proveriti uslove rada ure?aja u de?ijoj sobi i promeniti pode?avanja ure?aja ako je potrebno.

 

Categories: , ,

Description

Karakteristike:

 • Filter (mre?ica) za pra?inu velike gustine
 • Hladni katalizatorski filter (elimini?e formaldehid i druge organske materije, kao i ?tetne gasove i mirise)
 • Integrisani WiFi kontroler
 • Detektor gubitka freona
 • Samodijagnostika i automatska za?tita
 • 1W u pripravnosti

Osnovni podaci:

 • Kapacitet hla?enja: 9.000BTU (3.500BTU-11.000BTU)
 • Kapacitet grejanja: 10.000BTU (2.800BTU-11.500BTU)
 • Prose?na potro?nja (hla?enje/grejanje): 676W / 637W
 • Radni medijum: R410A
 • Sezonska energetska efikasnost: A++ / A++
 • SEER / SCOP(Average): 8,2 / 4,6
 • Temperaturni opseg rada hla?enja: -15?C – +50?C
 • Temperaturni opseg rada grejanja: -25?C – +30?C
 • Pritisak zvuka – un. Jed.: 39,5/30/21/19,50 dB(A) / spoljna jed.: 55,5dB(A)
 • Protok vazduha (ni?a/sred./najve?a brz. vent.): 500/370/240 m?/h

Dimenzije, neto:

 • Unutra?nja jedinica (?xVxD): 886x315x188mm
 • Spolja?nja jedinica (?xVxD): 800x554x333mm

Te?ina, neto:

 • Unutra?nja jedinica: 10,3 kg
 • Spolja?nja jedinica: 29,1 kg

Garantni rok: 2 godine, uz mogu?nost produ?etka do 5 godina, uz redovne godi?nje servise