Preduze?e ELCOM TRADE d.o.o. osnovano je 2003. godine. Osnovna delatnost preduze?a je uvoz i distribucija ure?aja za klimatizaciju u koje spadaju rezidencijalni split sistemi, laki komercijalni sistemi (kanalski , kasetni , parapetno-podplafonski) ? VRF sistemi , multi sistemi ? VODENI sistemi (water chiller, fan coil).

Od svog osnivanja uspe?no prati potrebe na?eg tr?i?ta i razvija se u skladu sa njima, te je posebnu pa?nju posvetilo projektovanju, ugradnji i servisu klimatizacione i ventilacione opreme. Me?u kompanijama koje se bave ovim poslom postoje sli?nosti i razlike. Na?a sli?nost je u tome ?to smo jedan od vi?e uvoznika, a razlika ?to u tehnickom smislu imamo odli?no razvijenu podr?ku servisa i odr?avanja istih, kao i naj?iru paletu rezervnih delova i po isteku garantnog roka.

Ponosimo se ?to od na?eg osnivanja nismo izgubili ni jednog kupca i ?to iz godine u godinu uve?avamo broj saradnika u poslovno tehni?kom smislu kao i broj krajnjih korisnika. ?iroku lepezu na?ih kupaca ?ine investitori, gra?evinske firme, projektni biroi, marketi, prodavnice bele tehnike i mnogobrojne samostalne radnje i servisi. Tako?e poseban akcenat stavljamo na primenu na?ih re?enja koja su na?la svoje mesto u industrijskim, zdravstvenim, turisti?kim, poslovnim i rezidencijalnim objektima, bankama, ra?unskim centrima, mega marketima, sportskim centrima? Sopstveni carinski magacin, kao i magacin ocarinjene robe je veli?ine 1200m? ?to nam omogu?ava u svakom momentu zavidan lager robe. Na vreme smo shvatili da veliku ulogu u uspe?nosti preduze?a ?ini stru?ni kadar. Redovni smo u?esnici sajmova u svetu i kod nas. Tako?e stru?ni in?enjerski kadar kao i serviseri, na godi?njem nivou, pose?uju seminare i edukacione centre gde se demonstriraju najnovija dostignu?a klimatizacije i ventilacije.

Veliki entuzijazam i borbenost osigurali su nam vi?egodi?nje dobre pozicije i ugled na tr?i?tu. Zaposleni preduze?a ELCOM TRADE da bi opravdali poverenje krajnjeg kupca koje se ukazuje iz dana u dan, dr?a?e se osnovnih postulata uspe?nosti jednog preduze?a gde ?e krajnji ciljevi biti da jo? vi?e pobolj?amo kvalitet na?ih usluga gde spadaju ugradnja, servis, brza isporuka robe, kao i svi zahtevi krajnjeg kupca.